ติดต่อเรา

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
Educational Psychology
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
อีเมล : wanwisa.wongpian@cmu.ac.th