บุคลากร

หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

หัวหน้า

อาจารย์ ดร.นันทกา สุปรียาพร
อาจารย์ ดร.นันทกา สุปรียาพร

หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์
อาจารย์ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

อาจารย์สุลีกาญ ธิแจ้
อาจารย์สุลีกาญ ธิแจ้

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว